Časopis plný rad a nápadů o bytovém designu je Magazín LIVING.

Právní poradna – Jak řešit dědické spory

Jsem svobodná, nemám děti ani sourozence. Po mé smrti by měly být mými dědici rodiče. Otec se ale od mých šesti let na mé výchově nepodílel, dokonce mi sebral všechny peníze, která jsem měla našetřeno na start do života. V roce 2012 mi poslal notářskou listinu, kde mi oznamuje, že veškerý jeho majetek po jeho smrti zůstane jeho družce. Chci, aby po mé smrti vše zdědila moje máma, ne i on. Jak mám postupovat? Viera L.

Je třeba uvést, že zákon zná 4 dědické skupiny. V
první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci. Je tedy nesporné, že v první skupině zákonných dědiců dědí manžel zůstavitele a děti zůstavitele.

Pokud vycházíme z toho, že jste svobodná, bez sourozenců a bezdětná, pokud byste zemřeli dříve než vaši rodiče, v úvahu by připadalo dědění v druhé skupině. V této skupině podle zákona, pokud nedědí zůstavitelův
potomci, dědí ve druhé skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Prakticky to znamená, že druhá skupina zákonných dědiců může nastoupit jen tehdy, když dědictví nenabude ani jediný z zůstavitelovy potomků. Zákon pamatuje i na to, kdy taková situace vznikne, a tedy v takové skupině jsou dědici spolu manžel zůstavitele, rodiče zůstavitele, tedy otec i matka a osoby, které se zůstavitelem žily ve společné domácnosti …

Rodiče zůstavitele dědí bez ohledu na to, zda jsou nebo byli v manželském svazku, nebo zda žijí nebo nežijí spolu. V této skupině však nenastoupil na místo rodiče zůstavitele jejich děti a ani prarodiče zůstavitele. Ve vašem případě, pokud byste zemřeli dříve než vaši rodiče, je ze zákona dané, že bude dědit i otec.

Samozřejmě platí to pro variantu, že máte majetek a neřešily byste otázku vypořádání majetku před svou smrtí nebo byste nezanechaly závěť. V závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípadě určí jejich podíly, věci a práva. Pokud by to závěť nespecifikoval, podíly by byly stejné.

Závěť má však i své specifické podmínky a omezuje vůli zůstavitele, která je v zákoně přesně uvedena tzv. neopomenutelným dědicem. Rodič nepatří do skupiny tzv. Neopomenutelnou dědiců, takže ve vašem případě doporučujeme sepsat závěť, ve kterém za jediného dědice ustanovíte vaši mámu.

Teprve potom, jak jsme pochovali otce, jsem se dozvěděla, že jsem zdědila několik hektarů lesa v rodišti mých rodičů. Vím, že s takovým majetkem jsou spojeny povinnosti. No já mám v plánu prodej. Dá se vůbec dnes les prodat? Jak mám postupovat? Marianna D.

Na začátku je třeba vyjasnit, že nepůjde o prodej lesa jako takového, ale o prodej pozemku, na kterém se les nachází. Postup při prodeji takového pozemku závisí na tom, zda jste výlučném držitelem takové nemovitosti, nebo je v podílovém spoluvlastnictví, resp. zda je součástí lesního společenství.

Pokud by byl pozemek ve vašem výlučném vlastnictví, nakládat s ním můžete bez jakýchkoliv omezení a můžete jej nabídnout k prodeji. Pokud by byl pozemek v podílovém spoluvlastnictví, nebo by byl součástí lesního nebo pozemkového společenství, musíte nabídnout váš podíl ostatním podílovým společníkem, nakolik tito mají předkupní právo. Pokud si některý z podílových společníků uplatní předkupní právo, prodat uvedený podíl na pozemku musíte této osobě, respektive těmto osobám. Pokud by si nikdo nepoužil předkupní právo, uvedený podíl na pozemku můžete prodat jakémukoliv zájemci. Předkupní právo se však nevztahuje na blízké osoby, kterým uvedený podíl lze prodat bez omezení.

Otec měl před svou smrtí už jinou rodinu a se svou manželkou si koupil dům, na který ona stále splácí hypotéku. Jaký nárok na tento dům mám já? Mám se připojit ke splácení hypotéky? Mám žádat o vyplacení mého podílu? Zuzana G.

Děti zůstavitele jsou neopomenutelní dědicové, a proto po vašem otci budete dědit. Společně s vámi bude dědit i manželka vašeho otce. Z vaší otázky není zcela jasné, zda máte i nevlastní sourozence ze vztahu vašeho otce s aktuální manželkou.

Nemovitost, kterou si koupil váš otec společně s jeho manželkou, patří do společného jmění manželů (BSM). Smrtí vašeho otce došlo k zániku BSM a předmětná nemovitost bude předmětem vypořádání BSM. V praxi to znamená, že pokud dům vlastnili ve společném jmění manželů, předmětem dědění bude jen 1/2 domu.

Related articles

Comments

Nejnovější články